วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

วันแรก


วันแรกของนักศึกษาการจัดการทั่วไป

49 ความคิดเห็น:

 1. นางสาวขนิษฐา ชำนิกาญจน์ เลขที่ 2 จท. 1/2

  ตอบลบ
 2. นางสาวขวัญใจ อักษรวงศ์ เลขที่ 39 จท.1/2(สมทบ)

  ตอบลบ
 3. น.ส.วิกานดา สะเม๊าะ เลขที่ 26 จท.1/2

  ตอบลบ
 4. น.ส.กาญจนา แวววรรณจิตร เลขที่ 1 จท. 1/2

  ตอบลบ
 5. นางสาวสิริพร รันทดสร้าง เลขที่ 29 จท.1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 6. นาย กิติศักดิ์ ทองดีวรกุล เลขที่ 50 จท1/2
  ตะกี้ ส่ง ไปผิด ขอโทษด้วยคับ รีบไป ^_^

  ตอบลบ
 7. นางสาวชินานาถ คชกฤช เลขที่ 51 จท.1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 8. นางสาวพจนาลัย เทพมณี เลขที่ 17 จท. 1/2

  ตอบลบ
 9. นางสาวอาลิษา โกมลตรี เลขที่ 36 จท.1/2

  ตอบลบ
 10. นางสาวมิตภาณี สายเสมา
  เลขที่ 19 จท.1/2(สมทบ)

  ตอบลบ
 11. นางสาววารุณ๊ ยามาเจริญ เลขที่ 25 จท1/2(สมทบ)

  ตอบลบ
 12. นางสาวจิราภรณ์ พร้อมมูล เลขที่ 41 จท.1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 13. นางสาวอรษา แสงแก้ว เลขที่32 จท.1/2(สมทบ)

  ตอบลบ
 14. นางสาวจรวยพร จุ้ยช่วย เลขที่ 4 จท. 1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 15. นายวิชชิวุธ สุวรรณเจริญ เลขที่27 จท.1/2

  ตอบลบ
 16. นางสาวทัศอร สุขสบาย
  เลขที่ 10 จท.1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 17. นางสาวอุษาวดี ไทรทองคำ เลขที่ 37 จท.1/2

  ตอบลบ
 18. นางสาวนาถยา ศรีสุวรรณโณ


  เลขที่42 จท.1/2

  ตอบลบ
 19. นางสาวสุนิภา แซ่คู่ เลขที่48 จท.1/2

  ตอบลบ
 20. นางสาวรุสมา ขวัญหลี เลขที่ 21 จท. ชั้น 1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 21. นางสาวมลฑาทิพย์ ชูเชิด เลขที่ 18 จท.1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 22. น.ส สมฤดี นพสุวรณ เลขที่ 53 จท1/2 สมทบ

  ตอบลบ
 23. นางสาวอลิษา คงไสย เลขที่ 34 จท.1/2

  ตอบลบ
 24. นางสาวปัทมา บุญให้ผล

  เลขที่15 ห้อง1/2

  การจัดการทั่วไป

  ตอบลบ
 25. นางสาวผ่องเพ็ญ วรรณโร เลขที่ 16
  การจัดการทั่วไป 1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 26. นางสาวศิริพร อินทกูล เลขที่ 28 จท.1/2

  ตอบลบ
 27. นางสาวจินตหรา แก้วมรกต เลขที่40 จท.1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 28. นางสาววารี เวชกุล เลขที่ 24 จท.1/2 สมทบ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ26 กันยายน 2552 00:00

  นางสาวธนวรรณ ปานสิงห์
  เลขที่ 11 จท 1/2 สมทบ

  ตอบลบ
 30. สวยจังน่ารักด้วยค่ะอาจารย์รูปวันคริสต์มัสใช่มั๊ย
  นางสาวรัตนา ติ้นเส้ง เลขที่ 20 จท.1/2

  ตอบลบ
 31. นางสาวอรอุมา คู่ธรรมจักร เลขที่ 33 จท1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 32. นางสาวศิริตา ช่วยปาน เลขที่ 56 จท. 1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 33. นางสาว ณัฐณิชาช์ อุ่นศร
  เลขที่ 9 การจัดการทั่วไป สมทบ

  ตอบลบ
 34. นางสาวขอมียะ นันโอ๊ะ เลขที่ 3 จท. ชั้น 1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 35. นายปรัชญา ฟองมณี เลขที่14 จท1/2

  ตอบลบ
 36. นายเลอพงศ์ เพชรชนะ เลขที่38 จท.1/2 สมทบ

  ตอบลบ
 37. นางสาววรรัตน์ จินดารัตน์ เลขที่ 22 จท.1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 38. นายจักรกฤษ นิคมจิตร เลขที่5 จท.1/2

  ตอบลบ
 39. นายประเสริฐ ช่วยปาน เลขที่52 จท.1/2

  ตอบลบ
 40. นางสาวจันทร์จิรา ยอดสุวรรณ์ เลขที่54 จท.1/2สมทบ

  ตอบลบ
 41. นางสาวณัฐกานต์ เพชรสุวรรณ เลขที่ 8 จท.1/2 (สมทบ)

  ตอบลบ
 42. นางสาวจุฑาภรณ์ แซ่ฟ่าน เลขที่47 จท.1/2

  ตอบลบ
 43. นางสาวธิดารัตน์ ทองเรือง เลขที่12 จท 1/2 สมทบ

  ตอบลบ
 44. นางสาวประภัสสร ถิระผะลิกะ เลขที่13 จท.1/2 สมทบ

  ตอบลบ
 45. นางสาวนงลักษณ์ ทองคำ เลขที่ 46 จท.1/2 สมทบ

  ตอบลบ
 46. นางสาวอลิษา สายวารี เลขที่ 43 จท.1/2 สมทบ

  ตอบลบ
 47. นางสาวนันทรัตน์ สวัสดิ์ทอง เลขที่55 จท.1/2 สมทบ

  ตอบลบ
 48. นางสาวอนงนาฏ หมะแล๊ะ เลขที่ 49 จท.1/2

  ตอบลบ
 49. นาย อัมเรณ หลีเหรด
  จท 1/2 สท

  ตอบลบ